CELOROČNE CHRÁNENÉ RYBY

blatniak tmavý

býčko rúrkonosý

čerebľa pestrá

čík európsky

hlaváč bieloplutvý

hlaváč pásoplutvý

hrebenačka pásavá

hrebenačka vysoká

hrúz Belingov

hrúz fúzatý

hrúz karpatský

hrúz Kesslerov

hrúz tuponosý

hrúz Vladykov

jeseter ruský

kapor sazan

karas zlatistý

kolok veľký

kolok vretenovitý

lopatka dúhová

mihuľa potiská

mihuľa potočná

mihuľa ukrajínska

mihuľa Vladykovova

mrena karpatská

mrena poľská

mrena škvrnitá

ovsienka striebristá

plotica lesklá

plotica perleťová

pĺž baltický

pĺž bulharský

pĺž krymský

pĺž podunajský

pĺž severný

pĺž vrchovský

sih maréna

šabľa krivočiara

*  invázne nepôvodné druhy rýb, ktoré možno loviť od 1.1. do 31.12.
** druhy rýb s dokazateľne negatívnym dopadom na prirodzené ekosystémy posudzované ako invázne nepôvodoné druhy rýb, ktoré možno loviť od 1.1. do 31.12.

CELOROČNE CHRÁNENÉ RYBY

blatniak tmavý

býčko rúrkonosý

čerebľa pestrá

čík európsky

hlaváč bieloplutvý

hlaváč pásoplutvý

hrebenačka pásavá

hrebenačka vysoká

hrúz Belingov

hrúz fúzatý

hrúz karpatský

hrúz Kesslerov

hrúz tuponosý

hrúz Vladykov

jeseter ruský

kapor sazan

karas zlatistý

kolok veľký

kolok vretenovitý

lopatka dúhová

mihuľa potiská

mihuľa potočná

mihuľa ukrajínska

mihuľa Vladykovova

mrena karpatská

mrena poľská

mrena škvrnitá

ovsienka striebristá

plotica lesklá

plotica perleťová

pĺž baltický

pĺž bulharský

pĺž krymský

pĺž podunajský

pĺž severný

pĺž vrchovský

sih maréna

šabľa krivočiara

*  invázne nepôvodné druhy rýb, ktoré možno loviť od 1.1. do 31.12.
** druhy rýb s dokazateľne negatívnym dopadom na prirodzené ekosystémy posudzované ako invázne nepôvodoné druhy rýb, ktoré možno loviť od 1.1. do 31.12.